Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží prodávajícího Šárky Lankové a je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, IČ 19056605, se sídlem Křižíkova 166/12, 460 07 Liberec, dále jako "prodávající". 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

I. Záruka za jakost

1.1 Prodávající ručí kupujícímu za to, že věc při nákupu nemá vady. 

1.2 Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího. 

1.3 Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

1.4 Zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

1.5 Kupující je povinen při osobním převzetí zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. 

1.6 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 

II. Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na jeho adrese Křižíkova 166/12, 460 07 Liberec.

2.3 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.4 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkání již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

III. Lhůta pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo jiném věrohodném dokumentu. 

3.2 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.3 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. 

3.4 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat. 

3.5 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit. 

3.5 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží. 

 

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1 Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

4.2 Je-li způsobena kupujícím a vznikla-li nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.

4.3 Vznikla-li vada na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.4 Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím.

4.5 Vznikla-li vada neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

4.6 Používalo-li se zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí. 

4.7 Poškodilo-li se zboží v důsledku vyšší moci.

 

V Závěrečná ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci, jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise. 

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.7. 2023